باور کن...

ترک برداشته دلم💔

از بس که تو

گرمو سردش کردی😔