امروز خدایم را
با قلبم می خوانم
و باور دارم معجزه ای
شگفت انگیز در راه است.
خداوندا سپاسگزارم.