زندگی را نفسی،
ارزش غم خوردن نیست.
آرزویم این است....
آنقدر سیر بخندی......
          که ندانی غم چیست