... "مهربانی " ...

زبانیست که " آدم ناشنوا " می شنود و

 " آدم نابینا " آنرا می بیند!

تا می توانید " مهربان " باشید