من مردِ عمودی زمین بودم

و امروز،

از مرحمت عشق،

ببین زاویه ام را...