دلم یک پنجره میخواهد...


پنجره ای رو به کوچه...


و کوچه ای که تو هر روز از آن بگذری