تنهایی آدمها

به عمق دریاست

ولی برای پر کردنش

یک لیوان محبت کافیست..