رویای دیدنت


خواب را از چشمانم می گیرد


می شود خودم را به خواب بزنم


⁉️بیایی؟؟؟؟