ساعتت را به
وقت خدا تنظیم کن،
بسم الله بگو ...

روى خوشِ زندگى
زیر سایه ى خداست!