آرام تریڹ تپشِ قلبم را

تقدیمت مےڪنم

تا بدانے ڪہ آرام بخشِ

همہ‌ےِ وجودم توئے