کارم

تمام است

مثل

نقشه ی لو رفته ی یک گنج!

دوستش دارم

و می داند ...!