فکر کنم
به بوی عطر تو حساسیت دارم،
همین که در ذهنم می پیچد

از چشم
اشک می آید...