دیر گاهی است که افتاده ام

از خویش به دور!

شاید این عید,

به دیدار خودم هم بروم...

پی نوشت:

عیدتون مبارک