نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...

نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

#نِگاهـــَـــــش کـَـــردَم

کــار اَز کــار گـُـــذَشــت;

#عــــــــــاشـِق شـُـــدَم (: