عاشقم! عاشق ستاره ی صبح!

عاشق ابرهای سرگردان

عاشق روزهای بارانی

عاشق هرچه نام توست برآن!

سلام بر صبح امید

***سلام بر حضرت مهدی***