برای چشمانم ...

 نماز باران بخوان ....

از دست روزگارش

بغض کرده

 اما نمی بارد. .