عمری گذشت و

ساخته ام با نداشتن

ای دل!

چه خوب بود تو را هم نداشتم