مرا از چشم ها انداخت
    
        خوبیهای بی حدم .....

                   ☘که دل را میزند چیزی

                                که بی اندازه شیرین است ..