من زیستنم

قصه‌ی مردم شده است!

یک تو

وسط زندگی ام گم شده است!