در تلفظ نامت
لذتی ست

که وقت صدا کردنت
لکنت می گیرم . . .